reklama

Zásady ochrany osobných údajov

/Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov
 1. Dotknutá osoba – návštevník stránky.
 2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ webovej stránky www.zoramimex.sk
  Zora-Mimex servis s.r.o.
  so sídlom Brzotín 376, 049 51 Brzotín
  IČO: 36170291, DIČ: 2020036535, IČ DPH: SK2020036535
  zapísaný v OR Okresného súdu Košice I oddiel Sro, Vložka číslo: 9034/V
 3. Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.
 4. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
 5. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, cookies. Viac informácií o cookies.
 6. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 7. Príjemcovia – prevádzkovateľ webovej stránky www.zoramimex.sk, spoločnosť Moderné Webstránky s.r.o. zabezpečujúca technickú prevádzku webovej stránky.
 8. Sprostredkovatelia – príjemcovia údajov ako Google, s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy
  1. Google (Ads Data Processing Terms)
  2. Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)
 9. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám.
 10. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, email, telefónne číslo) je nevyhnutné na vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár prípadne plnenie zmluvy.
  2. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
 11. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
 12. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 13. Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
 14. Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018